DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

(verze20200101)

Ke stažení: http://www.vhi.cz/images/GDPR/20200101_GDPR_web_VHI

1.            úvod

Rádi bychom Vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto Vám níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

·         Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem

·         Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný

·         zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

·         zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje

·         Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány

·         Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

 

2.            správce / zpracovatel vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VHI, s.r.o., se sídlem Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01, IČ: 28435095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141273 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“). Správce nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a vůči Správci se můžete dovolávat většiny svých práv uvedených v bodě 9. níže.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 

·         osobně v sídle Správce na adrese Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01

·         dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01

·         emailem zaslaným na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·         telefonicky na telefonním čísle 728 267 527

·         zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky e89aina.

V určitých případech je Společnost pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem osobních údajů (tzn. subjektem, který určil účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů) je společnost jiná (např. jiná finanční instituce), která Společnost pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování). V takovém případě Společnost postupuje při zpracování Vašich osobních údajů podle pokynů správce osobních údajů a nenese za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost. Tuto odpovědnost vždy nese správce osobních údajů. Společnost i jako zpracovatel osobních údajů samozřejmě dodržuje Nařízení GDPR a výše uvedené zásady, nicméně odpovědi na níže položené otázky (nadpisy bodů 3. až 9.) by měl v tomto případě poskytnout daný správce osobních údajů, a i vůči tomuto správci osobních údajů je potřeba případně uplatňovat práva uvedená v bodě 9. níže.

Následující body se tedy vztahují na situace, kdy je Společnost správcem Vašich osobních údajů.

 

3.            jaké osobní údaje a od jakých osob zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

·         naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálnícha jejich zástupci,

·         pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,

·         skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob,

·         naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci,

·         pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob,

·         pracovníci a zástupci s námi spolupracujících finančních institucí (např. obchodníků s cennými papíry, investičních společností, penzijních společností),

·         uchazeči o zaměstnání u nás,

·         naši zaměstnanci,

·         naši obchodní zástupci fyzické soby (např. vázaní zástupci) včetně potenciálních, případně jejich pracovníci,

·         pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,

·         naši tipaři včetně potenciálních,

·         členové našich orgánů včetně potenciálních.

 

Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a identifikační údaje a kontaktní údaje. V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb. Podobně je tomu i u osobních údajů zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů a členů našich orgánů. V případě osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve výjimečných případech zpracováváme i Vaše fotografie nebo zvláštní kategorie Vašich osobních údajů.

 

4.            k jakým účelům vaše osobní údaje potřebujeme?

 

Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám.

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména:

·         tvorba databáze našich potenciálních zákazníků,

·         naše propagace (prezentace),

·         přímý marketing,

·         poskytování finančních služeb,

·         plnění  našich povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

·         umožnění čerpat zákazníkovi další služby,

·         zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností

 

V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování Osobních údajů zejména zpracování komunikace a fakturace.

 

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

·         naplnění pracovněprávního vztahu,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,

·         Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti,

·         plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

·         naší propagace (prezentace).

 

Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem:

·         plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům,

·         naší propagace (prezentace),

·         plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,

·         Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

 

Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci.

 

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem:

·         plnění archivační povinnosti,

·         kontroly dodržování právních předpisů při naší činnosti,

·         obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

 

5.            na základě jakého právního důvodu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

·         plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků – jedná se např. o následující právní předpisy:

o      zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

o      zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

o      zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

o      zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

o      zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

o      zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

o      zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

o      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

o      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

o      zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,

o      zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

o      zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

o      zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,

o      prováděcí předpisy k těmto zákonům

 

·         splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů, členů našich orgánů, našich dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí.

 

·          udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

      o pokud se ucházíte o práci u nás nebo o spolupráci s námi a my bychom si rádi Vaše osobní údaje ponechali i po skončení výběrového řízení,
o pokud bychom chtěli k naší propagaci nebo propagaci naší akce použít Vaše fotografie,
o pokud bychom Vám chtěli umožnit čerpat další služby jiným subjektem

 

·        existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak např.:

o   o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo potenciálních obchodních zástupců či tipařů pro účely výběrového řízení,

o   o zpracování Vašich osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti,

o   o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, našich obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

o   o zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze,

o   o nabízení služeb (přímý marketing),

o   o zpracování Vašich osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

 

6.            Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 

Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

 

7.            od koho vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne. Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje, abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít důsledky.

Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.

 

8.            Komu vaše osobní údaje předáváme?

 

Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

·         předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních údajů státním orgánům nebo úřadům)

·         předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující finanční instituci)

·         Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel).

 

Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím.

 

9.            Jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv.

Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování Vašich práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující:

·         zaslání dopisu na adresu našeho sídla

·         zaslání emailu na naší emailovou adresu

·         zaslání datové zprávy do naší datové schránky

·         osobně na předem dohodnuté schůzce

 

Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující:

·         kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa)

·         jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení GDPR)

·         čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)

·         jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky)

·         Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

 

Naší povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

 

A nyní již k jednotlivým právům.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů získat od nás následující informace:

·         účely zpracování Vašich osobních údajů

·         kategorie Vašich dotčených osobních údajů

·         příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

·         plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů

·         existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu

·         veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás

 

V případě, že to nebude z Vaší žádosti jasně vyplývat, můžeme Vás požádat o upřesnění, jakých přesně Vašich osobních údajů se Vaše žádost týká.

Pokud si budete přát také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první takové poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu.

Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili dle Vašeho pokynu. Toto Vaše přání splníme, pokud doplňované osobní údaje skutečně potřebujeme pro účely daného zpracování.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Právo požadovat po nás vymazání Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali

·         odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich zpracování

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně

·         jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost Vaše osobní údaje vymazat stanovená právem Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie

·         jste dítětem mladším stanoveného věku a Vaše osobní údaje byly shromážděny s Vaším souhlasem v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete vymazání Vašich osobních údajů a také jaké přesně Vaše osobní údaje požadujete vymazat. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou a zpracování Vašich osobních údajů nebude nezbytné:

·         pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

·         pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,

·         z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

·         pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,

·         pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

tak bez zbytečného odkladu Vámi požadované osobní údaje vymažeme.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci Vámi uplatňovaného práva na výmaz vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, zajistit informování správců, kteří tyto Vaše osobní údaje zpracovávají, že i po nich požadujete, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované výmazy Vašich osobních údajů.

 

 

Právo na omezení zpracování

Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové osobní údaje jakkoliv používat.

Právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

·         popíráte přesnost Vašich osobních údajů

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití

·         my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto.

 

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně Vašich osobních údajů požadujete omezit. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování Vámi požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto Vaše osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.

Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, tak Vás na to upozorníme a poté omezení zpracování zrušíme.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo po nás požadovat, abychom Vám předali (případně umožnili stáhnout) Vaše osobní údaje, které jste nám sám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně i požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci.

Vašemu přání, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude technicky možné.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, k jakým Vašim osobním údajům se tato žádost vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze Vám či přímo jinému správci a jakým způsobem bychom to měli učinit. Bez těchto informací nelze Vaší žádosti vyhovět.

Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by toto hrozilo, musíme Vaši žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela.

 

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.

Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo Vám prokázat, že existují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu a k jakým Vašim osobním údajům se vztahuje.

Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávat.

 

Další práva

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

·         bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené

·         bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů

·         bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

10.         závěr

Pevně věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné. Pokud přesto něčemu nebudete rozumět, nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)

1. Úvodní ustanovení

Společnost Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“) a pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“) a ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“).


Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti, jakož i u osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při poskytování investičních služeb, distribuci doplňkového penzijního spoření (dále též „DPS“) a zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (finančních institucí, aj.).

Statutární Společnosti nejméně jednou ročně přezkoumá Pravidla řízení střetu zájmů a případně přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

„Vázaným zástupcem“ se pro účely Pravidel řízení střetu zájmů rozumí vázaný zástupce ve smyslu ust. §32a ZPKT a podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 6 ZoPZ.


2. Případy střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

- (a) Společností, jejími Vázanými zástupci a pracovníky a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;

- (a) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a členy jejich vedoucího orgánu a Vázanými zástupci a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;

- (a) osobami patřícími do skupiny se Společností, osobami vykonávajícími část činností Společnosti na smluvním základě (outsourcing) a osobami zastupujícími Společnost a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;

- zákazníky a potenciálními zákazníky navzájem.

Pro účely Pravidel řízení střetu zájmů se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

- má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi);

- zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;

- v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob poskytujících investiční služby jménem Společnosti a osob vykonávajících související činnosti;

- nastavení pravidel odměňování pracovníků ve Společnosti, která předchází střetu zájmů.

4. Zjišťování a řízení střetu zájmů

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto dokumentu:

- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Zákazníka;

- má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Zákazníkovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro Zákazníka od zájmu tohoto Zákazníka;

- má motivaci (finanční či jinou pobídku) upřednostnit zájem jiného Zákazníka nebo skupiny Zákazníků před zájmy daného Zákazníka;

- vykonává stejnou podnikatelskou činnost jako Zákazník;

- v souvislosti se službou poskytovanou Zákazníkovi dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Zákazník, pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi Zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto Zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Zákazníkovi odmítnout provedení služby.

Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy Zákazníka, sdělí Společnost před poskytnutím služby Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů. Společnost poskytne Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů na trvalém nosiči informací (v listinné podobě nebo elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu Zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou Společnosti, přičemž Zákazník má možnost učinit informované rozhodnutí, zda využije služby nabízené Společností či nikoli.

5. Řízení podstatného střetu zájmů

V rámci systému vnitřní kontroly Společnost zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje Společnost nebo jiná osoba jejím jménem (např. vázaný zástupce, PPZ), mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů Zákazníka (dále též „Podstatný střet zájmů“).

Společnost zabezpečuje, že pracovníci Společnosti, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Společnosti a závažnosti nebezpečí poškození zájmů Zákazníků.

5.1. Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů

 • postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy Zákazníka,
 • nezávislá kontrola pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb Zákazníkům,
 • zamezení přímé vazby mezi odměnou pracovníka a odměnou či příjmy jiného pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
 • opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník zabezpečuje poskytování služeb,
 • opatření, která zamezí pracovníkovi, aby se podílel na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo,
 • další opatření k zamezení střetu zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat.

Vrcholné vedení Společnoti průběžně, nejméně však jednou ročně, vyhodnocuje zprávy o řízení podstatných střetů zájmů ve Společnosti.

6. Hlavní případy střetu zájmů

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími finančními službami:

I) INVESTIČNÍ SLUŽBY

A) PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ K INVESTIČNÍM NÁSTROJŮM (investiční zprostředkování)

Uvedená služba v případě Společnosti spočívá zejména ve zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem a finanční institucí (např. obchodníkem s cennými papíry, bankou či investiční společností), jejichž předmětem je obstarání nákupu investičních nástrojů nebo poskytování investiční služby „portfolio management“ (dohromady dále jen „Smlouva o nákupu cenných papírů“).

V souvislosti s poskytováním výše uvedené investiční služby může docházet ke střetu zájmů Společnosti a Zákazníka, pokud je Společnost, pracovník Společnosti nebo osoba, která je s ní majetkově nebo jinak propojena, motivována k distribuci investičních nástrojů, které jsou předmětem její služby. Jedná se především o situace, kdy má Společnost uzavřenu smlouvu o distribuci investičních nástrojů s finanční institucí a získává odměnu za tuto činnost (vstupní poplatek, manažerský poplatek aj.).
Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

Společnost před uzavřením Smlouvy o nákupu cenných papírů upozorňuje Zákazníka, že Společnost a její pracovníci jsou odměňování z odměny (vstupní poplatek, manažerský poplatek, poplatek emitenta, aj.) placené zákazníkem/emitentem investičního nástroje spolupracující finanční instituci.
Pokud Společnost nebude schopna předem zjistit přesnou částku odměny v podobě podílu na vstupním poplatku, poskytne tuto informaci Zákazníkovi následně. O výši odměny Společnosti v podobě podílu na manažerském poplatku přijaté Společností v kalendářním roce je Zákazník informován Zprostředkovatelem nebo finanční institucí alespoň jednou ročně (viz. níže pobídky).

B) INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

V souvislosti s poskytováním investičního poradenství k investičním nástrojům a následným přijetím a předáním pokynů zákazníků k obchodům s investičními nástroji může docházet ke střetu zájmů Společnosti, resp. Pracovníka poskytujícího uvedené služby jménem Společnosti a zákazníka, neboť Společnost/její Pracovník jsou zainteresováni na realizaci pokynu ve formě provize či odměny Zákazníka.

Společnost řídí tento střet zájmů důsledným dodržováním pravidel odborné péče při poskytování investičních služeb zákazníkům, kdy základním předpokladem je řádné vyhodnocení a dodržování investičního profilu Zákazníka a dodržováním interních pravidel Společnosti pro řízení střetu zájmů a pravidel odměňování Pracovníků Společnosti. Jedná se o případ střetu zájmů, kterému nejde zcela zamezit, přičemž o této skutečnosti (povaze nebo zdroji střetu zájmů) Společnost informuje Zákazníka.

Společnost poskytuje nezávislé investiční poradenství i nikoli nezávislé investiční poradenství. Popis obou typů investičního poradenství a rozdíly mezi nimi jsou popsány ve zvláštním dokumentu Společnosti, který je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.


II) NABÍZENÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

V souvislosti s nabízením a zprostředkováním doplňkového penzijního spoření dochází ke střetu zájmů Společnosti a účastníka/zájemce, kdy je Společnost motivována k distribuci smluv o doplňkovém penzijním spoření na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s penzijní společností.

Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

Společnost před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření upozorňuje účastníka/zájemce, že Společnost a její někteří Pracovníci jsou odměňováni penzijní společností, pro kterou Společnost zprostředkovala uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a současně sděluje účastníkovi/zájemci maximální výši odměny stanovené právním předpisem.
„Výše odměny Společnosti placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.“

Společnost a její pracovníci nejsou oprávněni přijímat za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti jakékoliv další odměny od penzijních společností nebo s nimi propojených osob (viz. níže pobídky).

III) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jestliže je Společnost současně investičním zprostředkovatelem oprávněným poskytovat investiční služby a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, pak rovněž při zprostředkování investičního životního pojištění, na základě požadavků a potřeb Zákazníka, vyhodnocuje, zda zákazník zamýšlí investovat a zhodnotit své volné finanční prostředky, případně investovat za účelem zajištění důchodu a v takových případech zajistí, aby byl informován o všech typech investičních produktů odpovídajících požadavkům Zákazníka, jejichž sjednání Společnost zprostředkovává (investiční služby x DPS), a mohl učinit informované rozhodnutí.


POBÍDKY

7. Definice pobídky

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (investiční služby, DPS) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Zákazníků nebo porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

Pobídka se pro účely investičních služeb nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování služeb Zákazníkovi zaujaté nebo narušené.

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.

1) Zákaznické pobídky (přípustné bezpodmínečně)
Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi.

Uvedené neplatí pro oblast investičních služeb, kde se za pobídku nepovažuje úplata, nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od Zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá Zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

2) Provozní pobídky
Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností poskytovat služby s odbornou péčí.

Mezi tyto pobídky patří např.:

- platby za účetnictví, právní a daňové služby,
- náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům,
- poštovní a jiné poplatky za komunikaci
- poplatky spojené s vedením účtu v bance,
- školení předepsaná právními předpisy (např. AML).
- Pojistné na pojištění odpovědnosti

3) Ostatní pobídky

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících podmínek.

a. Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
b. Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
c. Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost Zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.
Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, Vázaných zástupců, vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

8. Specifika pobídek u investičních služeb

V případě investičních služeb slouží ke zvýšení kvality služby poskytované Zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni Zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména

- zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám Zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď

(i) s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají Zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval,
(ii) nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí,

- technická, informační a administrativní podpora průběžně poskytovaná Zákazníkovi při obchodování s investičními nástroji, nebo finanční instituci (OCP, banka, investiční společnost);
- realizace průběžných školení zvyšujících odbornost Zákazníků v oblasti kapitálového trhu.

b) pobídka není přímo prospěšná pro Společnost, její společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému Zákazníkovi;

c) pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody Zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.

Společnost je povinna dodržovat výše uvedené požadavky průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.
V této souvislosti Společnost vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované Zákazníkovi.

Společnost sdělí Zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím investiční služby. Menší nepeněžité výhody Společnost sdělí zákazníkovi obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně. Pokud Společnost nebyla schopna předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout (např. podíl na vstupním poplatku), a místo toho sdělila Zákazníkovi metodu výpočtu této částky, poskytne svým Zákazníkovi následně také informaci o přesné částce platby nebo výhody, kterou přijala či poskytla.
Jestliže Společnost průběžně přijímá pobídky v souvislosti s investičními službami (např. podíl na management fee), které poskytuje Zákazníkům, alespoň jednou za rok informuje každého svého Zákazníka individuálně o skutečné částce plateb nebo výhod, které ve vztahu k němu přijala alespoň jednou ročně, a to vždy nejpozději do 31.ledna a následujícího roku.

Informace o přijatých pobídkách určena Zákazníkovi obsahuje vždy informaci o:
- osobě poskytovatele pobídky (finanční instituce),
- poskytnuté investiční službě nebo investičních nástrojích.

Společnost může pověřit (outsourcing) spolupracujícího obchodníka s cennými papíry, banku nebo investiční společnost aby za ní splnila informační povinnost vůči Zákazníkovi.


8.1. Menší nepeněžité výhody

V souvislosti s poskytováním investičních služeb může Společnost přijímat tzv. menší nepeněžité výhody.

Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy daného Zákazníka:
a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného Zákazníka,

b) dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen emitentem, který je právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem poskytovatelům investičních služeb (OCP, IZ), kteří si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti,

c) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,

d) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene c), nebo

e) jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu Zákazníků

8.2. Pobídky na výzkum

Společnost nepřijímá pobídky ve vztahu k investičnímu výzkumu ve smyslu ust. § 17 a násl. vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

9. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

A) INVESTIČNÍ SLUŽBY

PODÍL NA VSTUPNÍM POPLATKU
- pobídka je spojena s poskytnutím investiční služby přijímání a předávání pokynů k investičním nástrojům v podobě zprostředkování Smlouvy o nákupu cenných papírů a případně i se zprostředkováním konkrétního pokynu k obchodu s investičním nástrojem.

PODÍL NA MANAŽERSKÉM POPLATKU

pobídka může být spojena poskytnutím dodatečné služby resp. služby na vyšší úrovni, která spočívá:

- v poskytnutí jiného než závislého poradenství k široké škále vhodných investičních nástrojů včetně odpovídajícího počtu investičních nástrojů poskytovatelů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, a zajištění přístupu k těmto investičním nástrojům

- v poskytnutí závislého investičního poradenství v kombinaci buď s nabídkou Zákazníkovi, že bude alespoň jednou za rok posouzeno, zda jsou investiční nástroje, do nichž Zákazník investoval, nadále vhodné, nebo s jinou průběžnou službou, která je pravděpodobně pro Zákazníka výhodná, zejména poradenstvím k navrhovanému optimálnímu rozdělení majetku Zákazníka

- v zajištění přístupu Zákazníka k široké škále investičních nástrojů, které budou vyhovovat jeho potřebám, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají Zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí.


Výše uvedené pobídky nesmí Společnost přijímat v případech, kdy z její strany dochází k poskytování nezávislého investičního poradenství zákazníkovi.


B) DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Odměna hrazená Společnosti penzijní společností za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
Výše této odměny Společnosti placené penzijní společností za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.


C) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna (provize) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.). Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.
Na žádost Zákazníka Společnost upřesní způsoby svého odměňování.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Výzkumem se rozumí investiční doporučení, jehož obsahem je obecné doporučení týkající se obchodováními s investičními nástroji.

 

 

V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018
Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

 

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)

 

1. Úvodní ustanovení

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), kterou byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MIFID II“), společnost Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) má zavedena následující pravidla pro kategorizaci zákazníků, kterým poskytuje investiční služby.

2. Kategorie zákazníků dle MIFID II

V souladu s MIFID II vymezuje ZPKT základní kategorie zákazníků. Tato koncepce má zajistit každé kategorii zákazníků adekvátní míru ochrany. ZPKT rozlišuje tři základní skupiny zákazníků:

• zákazník, který není profesionálním zákazníkem (dále jen „neprofesionální zákazník“),
• profesionální zákazník,
• profesionální zákazník se zvláštním statutem - tzv. způsobilá protistrana.

Zprostředkovatel pro účely poskytování investičních služeb je povinen zařadit zákazníka do jedné z výše uvedených kategorií a zároveň zákazníka o takovém zařazení informovat.

2.1 Neprofesionální zákazník

a) Mezi neprofesionální zákazníky budou zařazeny osoby, které:

• nesplňují požadavky pro profesionální zákazníky či způsobilé protistrany, nebo
• splňují požadavky pro profesionální zákazníky či způsobilé protistrany, ale došlo jedním ze způsobů níže uvedených k jejich přeřazení do kategorie neprofesionálních zákazníků.

b) Neprofesionálními zákazníky jsou především fyzické osoby a právnické osoby, jejichž výše aktiv, vlastního kapitálu nebo ročního úhrnu čistého obratu nedosahuje takové výše, aby mohly být zařazeny do kategorie profesionálních zákazníků.

c) Neprofesionálním zákazníkům poskytuje Zprostředkovatel nejvyšší stupeň ochrany, a to především v oblasti:

• informování zákazníků – neprofesionálním zákazníkům jsou předávány informace a poskytována poučení v daleko širším rozsahu než u zbylých dvou kategorií;
• vyžadování informací od zákazníků – Zprostředkovatel podrobně prověřuje vhodnost či přiměřenost investičních služeb nebo investičních nástrojů pro každého neprofesionálního zákazníka, aniž by měl možnost předpokládat některé odpovědi.

2.2 Profesionální zákazník

a) Mezi profesionální zákazníky budou zařazeny:

• banky,
• spořitelní a úvěrní družstva,
• obchodníci s cennými papíry,
• pojišťovny,
• zajišťovny,
• investiční společnosti,
• investiční fondy,
• penzijní společnosti,
• jiné osoby, které vykonávají svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, hlavní administrátor, investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, samostatný likvidátor pojistných událostí, provozovatel platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a centrální depozitář, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a výhradního pojišťovacího agenta,
• osoby, které jako svou rozhodující činnost provádějí sekuritizaci,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT (deriváty) a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT (komoditní deriváty) nebo komoditami a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• právnické osoby, které jsou příslušné hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
• zahraniční osoby s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích odrážkách,
• státy nebo členské státy federace,
• Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
• Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce,
• tuzemské právnické a zahraniční osoby založené za účelem podnikání, které podle poslední účetní závěrky splňují alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou:

1. aktiva celkem odpovídají částce alespoň 20 000 000 EUR,
2. roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,

• osoby, které byly do skupiny profesionálních zákazníků zařazeny na základě níže popsaného postupu.

b) V případě pochybností, zdali zákazník splňuje předpoklady pro zařazení mezi profesionální zákazníky, bude tento zákazník zařazen mezi zákazníky neprofesionální. Zákazník může následně požádat o změnu kategorie podle článku 3.

c) Profesionálním zákazníkům poskytuje Zprostředkovatel minimální nutnou úroveň ochrany, to znamená například, že:

• profesionálním zákazníkům nejsou poskytovány informace a poučení v takovém rozsahu jako zákazníkům neprofesionálním;
• pro účely vyžadování informací od zákazníků (investiční dotazník) při poskytování investičních služeb má Zprostředkovatel za to, že profesionální zákazník podle článku 2.2[1] má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro které je zařazen do skupiny profesionálních zákazníků;
• pro účely poskytování investičního poradenství (bude-li poskytováno) má Zprostředkovatel za to, že profesionální zákazník podle článku 2.2[2] má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.

2.3 Způsobilá protistrana

Způsobilá protistrana je zvláštní kategorií v rámci skupiny profesionálních zákazníků, přičemž je relevantní pouze pro účely poskytování investiční služby Zprostředkovatele přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (investiční zprostředkování).

a) Mezi způsobilé protistrany budou zařazeny:

• banky,
• spořitelní a úvěrní družstva,
• obchodníci s cennými papíry,
• pojišťovny,
• zajišťovny,
• investiční společnosti,
• investiční fondy,
• penzijní společnosti,
• jiné osoby, které vykonávají svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, hlavní administrátor, investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, samostatný likvidátor pojistných událostí, provozovatel platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a centrální depozitář, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a výhradního pojišťovacího agenta,
• osoby, které jako svou rozhodující činnost provádějí sekuritizaci,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT (deriváty) a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT (komoditní deriváty) nebo komoditami a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• právnické osoby, které jsou příslušné hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
• zahraniční osoby s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích odrážkách,
• státy nebo členské státy federace,
• Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
• Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce,
• pokud s tím výslovně souhlasí, i fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených plnit povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v § 15 až 15r. Ze souhlasu musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
• osoby, které byly do skupiny způsobilých protistran zařazeny na základě žádosti podle článku 3.3.

b) Způsobilým protistranám poskytuje Zprostředkovatel nejnižší stupeň ochrany. Zprostředkovatel není povinen plnit ve vztahu ke způsobilým protistranám povinnosti při jednání se zákazníkem stanovené v § 15 až 15r ZPKT. Zprostředkovatel tak není povinen plnit vůči způsobilým protistranám povinnosti týkající se např. komunikace se zákazníkem, informování zákazníka, vyžadování informací od zákazníka, zpracování pokynů, informování o pokynech a stavu majetku zákazníka.

c) Zprostředkovatel je ve vztahu ke způsobilé protistraně, vůči které neplní povinnosti při jednání se zákazníkem stanovené v § 15 až 15r ZPKT, povinen jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a nesmí používat při komunikaci s ní nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

3. Přestupy mezi kategoriemi zákazníků

3.1 Přestup z kategorie neprofesionálních zákazníků do kategorie profesionálních zákazníků

Zprostředkovatel zařadí neprofesionálního zákazníka do skupiny zákazníků profesionálních, pokud jsou splněny všechny čtyři následující podmínky:

a) zákazník podá Zprostředkovateli písemnou žádost, ze které bude patrné jeho přání o přeřazení do kategorie profesionálních zákazníků a ze které bude zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se přeřazení týká;

b) přílohou této žádosti bude prohlášení žadatele o tom, že si je vědom, že:

- tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému s účelem obdobným systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,
- povinnosti stanovené v § 15 až 15r ZPKT ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi plní Zprostředkovatel v užším rozsahu než ve vztahu k neprofesionálnímu zákazníkovi[3].

c) Zprostředkovatel se ujistí, že tento žadatel splňuje alespoň dvě z následujících tří kritérií:
- žadatel provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
- objem majetku žadatele tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
- žadatel vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

d) Zprostředkovatel se ujistí, že má žadatel ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika[4].

3.2 Přestup z kategorie profesionálních zákazníků do kategorie neprofesionálních zákazníků

a) Na základě dohody zařadí Zprostředkovatel profesionálního zákazníka do skupiny zákazníků neprofesionálních, a to v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se se Zprostředkovatelem dohodnou. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Zprostředkovatel povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

b) Profesionální zákazník, který byl do kategorie profesionálních zákazníků přeřazen na základě žádosti podle článku 3.1, může požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny zákazníků neprofesionálních. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti je Zprostředkovatel povinen vyhovět.

3.3 Přestup z kategorie profesionálních zákazníků do kategorie způsobilých protistran

Zprostředkovatel zařadí profesionálního zákazníka do kategorie způsobilých protistran, pokud o to takový profesionální zákazník písemně požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie způsobilých protistran s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

3.4 Přestup z kategorie způsobilých protistran do kategorie neprofesionálních zákazníků

Způsobilá protistrana může písemně požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny neprofesionálních zákazníků. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

3.5 Přestup z kategorie způsobilých protistran do kategorie profesionálních zákazníků

Způsobilá protistrana může písemně požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny profesionálních zákazníků. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti je Zprostředkovatel povinen vyhovět.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie profesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká

3.6 Ostatní

a) Zprostředkovatel při poskytování investičních služeb je oprávněn z vlastní iniciativy způsobilou protistranu a profesionálního zákazníka zařadit pro určitý obchod nebo obchody s investičními nástroji nebo určitou investiční službu do kategorie neprofesionálních zákazníků a poskytnout jim tak větší míru ochrany, přičemž tuto skutečnost zákazníkovi sdělí. Ze sdělení musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup týká.

b) Zprostředkovatel při poskytování investičních služeb je oprávněn z vlastní iniciativy způsobilou protistranu zařadit pro určitý obchod nebo obchody s investičními nástroji nebo určitou investiční službu do kategorie profesionálních zákazníků a poskytnout jí tak větší míru ochrany. Přitom musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby Zprostředkovatele se tento postup týká.

4. Investiční profil zákazníka

V souvislosti s poskytováním investičních služeb je Zprostředkovatel povinen od neprofesionálního zákazníka získat některé informace, na základě kterých Zprostředkovatel stanoví investiční profil/strategii zákazníka určující, které investiční služby nebo zprostředkování obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby odpovídají odborným znalostem a zkušenostem zákazníka potřebným pro pochopení souvisejících rizik, případně i finančnímu zázemí zákazníka a jeho investičním cílům.
Investiční profil/strategie zákazníka je vždy určen před poskytnutím investiční služby prostřednictvím investičního dotazníku Zprostředkovatele nebo Finanční instituce.

5. Závěrečná ustanovení

Pro více informací týkající se kategorizace zákazníků kontaktuje Zprostředkovatele.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Toto pravidlo se nevztahuje na profesionální zákazníky podle článku 3.1.

[2] Toto pravidlo se nevztahuje na profesionální zákazníky podle článku 3.1.

[3]Na tyto skutečnosti Zprostředkovatel žadatele výslovně upozorní.

[4]Zprostředkovatel je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit, zda tyto podmínky nepřestal zákazník splňovat.

V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018
Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ
(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)


Tento dokument je vytvořen společností Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) ve smyslu ust. § 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a slouží k informování zákazníků o investičních službách, které Zprostředkovatel poskytuje, investičních nástrojích, kterých se může investiční služba týkat a o navrhovaných strategiích pro investování, o možných rizicích, která mohou být s požadovanou investiční službou, investičním nástrojem nebo strategií spojena a o možných zajištěních proti nim, a o tom, zda je požadovaný investiční nástroj určen pro profesionální nebo neprofesionální zákazníky.

1. Investiční služby
Zprostředkovatel je oprávněn v souladu s oprávněním ČNB poskytovat následující investiční služby:
(i) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (investiční zprostředkování);
(ii) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Výše uvedené investiční služby je Zprostředkovatel oprávněn poskytovat k následujícím investičním nástrojům:
a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
b) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
c) dluhopisům vydaným Českou republikou,
d) hypotečním zástavním listům, nebo
e) dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Přijímáním a předáváním pokynů týkajících se investičních nástrojů se v případě Zprostředkovatele rozumí především zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry, bankou, investiční společností, případně jiným obhospodařovatelem fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu nebo samosprávným fondem kolektivního investování (dále jen „Finanční instituce“), jejichž předmětem je poskytování investiční služby „portfolio management“ (smlouva o obhospodařování) nebo nákup cenných papírů kolektivního investování nebo vybraných investičních cenných papírů (smlouva o obstarání), případně zprostředkovávání navazujících pokynů k cenným papírům kolektivního investování nebo vybraným investičním cenným papírům (nákup/prodej).

Pokyny zákazníků může Zprostředkovatel předávat pouze:

- tuzemské bance,
- tuzemskému obchodníkovi s cennými papíry,
- tuzemské investiční společnosti,
- obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo
- tuzemskému samosprávnému fondu kolektivního investování.

Investičním poradenstvím týkajícím se investičních nástrojů se rozumí poskytování individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka nebo Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel poskytuje nezávislé i nikoli nezávislého investiční poradenství.

Při poskytnutí investičního poradenství poskytne Zprostředkovatel před provedením obchodu zákazníkovi na trvalém nosiči dat prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn informací o poskytnutém investičním poradenství a popis, proč je poskytnuté investiční poradenství vhodné pro zákazníka, včetně toho jak naplňuje jeho cíle a odpovídá jeho osobním poměrům s odkazem na požadovanou dobu investice, zákazníkovy znalosti a zkušenosti a zákazníkův postoj k riziku a schopnost nést ztrátu. Je-li v důsledku poskytnutí investičního poradenství uzavírána smlouva o koupi nebo prodeji investičního nástroje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a není možné poskytnout prohlášení o vhodnosti před uzavřením této smlouvy, může Zprostředkovatel poskytnout toto prohlášení na trvalém nosiči dat bezodkladně poté, co zákazník uzavře tuto smlouvu, a za podmínky, že zákazník souhlasil s tím, že obdrží prohlášení o vhodnosti bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a Zprostředkovatel poskytl zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby tento zákazník obdržel prohlášení o vhodnosti předem.

Zprostředkovatel upozorní zákazníka, zdali je u doporučených investičních nástrojů pravděpodobně potřebné, že zákazník bude potřebovat jejich pravidelný přezkum (dále jen „Pravidelné hodnocení vhodnosti“), a uvede tuto informaci v prohlášení o vhodnosti. Pokud se zákazníkem Zprostředkovatelem písemně nedohodly jinak, Zprostředkovatel nebude zákazníkovi poskytovat pravidelné vyhodnocení vhodnosti poskytnutého investičního poradenství.
V případě, že Zprostředkovatel zákazníkovi poskytuje Pravidelné hodnocení vhodnosti, činí tak alespoň jednou ročně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, případně v listinné podobě, přičemž četnost případného posuzování vhodnosti se zvyšuje v závislosti na rizikovém profilu zákazníka a na typu doporučených investičních nástrojů. Pravidelné hodnocení vhodnosti zahrnuje zejména informaci o změně investičních nástrojů a jejich poměrů či limitů v portfoliu a o výkonnosti Investičních nástrojů v portfoliu.

Zprostředkovatel vždy Zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investičního poradenství informuje, zdali mu poskytuje nezávislé investiční poradenství nebo nikoli nezávislé investiční poradenství, zdali je poskytované investičního poradenství založeno na rozsáhlé nebo na omezené analýze různých druhů investičních nástrojů, zdali se analýza omezuje pouze na investiční nástroje vydané nebo vytvořené Zprostředkovatelem, osobami, které s ním mají úzké propojení, nebo jinými osobami, které s ním mají natolik úzké právní nebo ekonomické vztahy, že představují riziko narušení nezávislosti poskytovaného investičního poradenství, a zdali bude pravidelně provádět Pravidelné hodnocení vhodnosti.

2. Investiční nástroje

2.1. Obecně o investičních nástrojích

2.1.1. Zprostředkovatel ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT rozlišuje následující druhy investičních nástrojů

a) investiční cenné papíry – cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu, v případě Zprostředkovatele se jedná o:

i. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, konkrétně

i. dluhopisy vydané Českou republikou,
ii. hypoteční zástavní listy,
iii. dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

b) cenné papíry kolektivního investování – cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech (fondech kolektivního investování, fondech kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních fondech), v případě Zprostředkovatele se jedná zejména o:

i. podílové listy,
ii. akcie investičního fondu, včetně investičních akcií,
iii. podíly na fondu kvalifikovaných investorů ve formě jiného cenného papíru.

2.1.2. Zvláštním typem cenného papíru kolektivního investování je tzv. ETF fond (Exchange Traded Fund). Jedná se o investiční fond, u kterého alespoň jeden druh jím vydávaných cenných papírů kolektivního investování je obchodován průběžně během obchodního dne v alespoň jednom obchodním systému (burza, apod.) a s alespoň jedním tvůrcem trhu, který zajišťuje, aby se cena těchto cenných papírů v tomto obchodním systému významně nelišila od jejich aktuální hodnoty

2.1.3. Všechny investiční nástroje výše uvedených druhů, ke kterým Zprostředkovatel poskytuje investiční služby, jsou určeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky ve smyslu ZPKT.

2.1.4. Zprostředkovatel tímto upozorňuje zákazníky, že jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů, zákazník by měl proto sledovat povahu konkrétního investičního nástroje, jedná se zejména o tento případ:
- akcie investičního fondu může být zařazena do skupiny investičních cenných papírů nebo do skupiny cenných papírů kolektivního investování.

2.2. Stručná charakteristika investičních nástrojů, ke kterým je Zprostředkovatel oprávněn poskytovat investiční služby

2.2.1. Dluhopisy obecně

Dluhopis je dluhový cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto investičního nástroje. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopisy můžeme dělit zejména podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé), podle druhu emitenta (dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy obchodních korporací apod.), podle způsobu výplaty kupónu (bezkupónové dluhopisy, dluhopisy s fixním kupónem, dluhopisy s proměnlivým kupónem apod.). Možný výnos z dluhopisu je bezprostředně spojen s typem dluhopisu.

- Bezkupónové dluhopisy – investor je nakupuje za nižší cenu, než je jejich jmenovitá hodnota, v době splatnosti obdrží jmenovitou hodnotu – výnos z tohoto typu dluhopisu je potom dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou dluhopisu.

- Kupónové dluhopisy – investorovi je emitentem každoročně vyplácen kupón a v době splatnosti je investorovi vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu - výnos je potom složen ze dvou částí – i) kupónový výnos (jeho výše může být určena fixně nebo se může měnit během doby splatnosti dluhopisu) a ii) kapitálový výnos - ten může být dán buď kladným rozdílem prodejní a nákupní ceny dluhopisu nebo kladným rozdílem vyplacené jmenovité hodnoty dluhopisu a nákupní ceny (i v případě dluhopisů může investor utrpět kapitálovou ztrátu, pokud nákupní cena převýší cenu prodejní nebo vyplacenou jmenovitou hodnotu při splatnosti dluhopisu).

- Strukturované a další speciální typy dluhopisů – u těchto speciálních druhů dluhopisů je možné participovat na výnosu (ale i ztrátě) dalších investičních nástrojů.

Zprostředkovatel je oprávněn poskytovat investiční služby pouze k níže uvedeným druhům dluhopisů.

Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle zákona o dluhopisech (náhradní krytí). Součástí názvu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice.

Dluhopisy vydané Českou republikou
Dluhopisy vydané Českou republikou jsou dluhopisy, které vydává Česká republika na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje. Na základě zvláštního zákona podle předchozí věty je možné vydávat jednotlivé emise dluhopisů s různými emisními podmínkami.

Dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument
Dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument jsou dluhopisy odlišné od dluhopisů vydaných Českou republikou, emitované typicky obchodními korporacemi, ke kterým byl na základě ZPKT a zákona o dluhopisech vydán a Českou národní bankou schválen prospekt nebo srovnatelný dokument. Prospektem se rozumí dokument, kterým emitent dluhopisu, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném dluhopisu.
Zprostředkovatel před zahájením poskytování investičních služeb k této kategorii dluhopisů zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi sdělí, kde lze prospekt nebo srovnatelný dokument získat.

2.2.2. Cenné papíry kolektivního investování

Cenné papíry kolektivního investování jsou cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Investiční fondy se dělí na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Fondem kolektivního investování může být jednak akciová společnost, případně akciová společnost s proměnným základním kapitálem a jednak podílový fond. Fondy kolektivního investování lze dělit z různých hledisek. Pro investora je však klíčové členění fondů kolektivního investování na fondy standardní a fondy speciální. Standardní fond kolektivního investování i speciální fond kolektivního investování podléhají režimu ZISIF, liší se však především spektrem majetkových hodnot, do kterých investují a okruhem organizačních forem, kterých mohou nabývat. Standardní fond kolektivního investování splňuje požadavky příslušné evropské směrnice a může existovat výhradně v podobě otevřeného podílového fondu nebo akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, speciální fond kolektivního investování tyto požadavky nesplňuje a může být též uzavřeným podílovým fondem nebo běžnou akciovou společností. Velmi praktické je pro investora i členění fondů kolektivního investování podle zaměření jejich investic, takto rozlišujeme fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, nemovitostní, fondů, atd. Specifickou skupinou investičních fondů odlišnou od fondů kolektivního investování jsou pak fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů mohou nabývat celé řady organizačních forem a jsou určeny výhradně zkušeným investorům, jejichž investice do těchto fondů dosahuje zákonem stanovené minimální výše. Fondy kvalifikovaných investorů nejsou dle ZISIF ve srovnání s fondy kolektivního investování svázány tak přísnými pravidly rozložení investic, pravidly informování investora a dalšími, jsou proto vhodné k tzv. alternativním investicím.

Možný výnos konkrétního cenného papíru kolektivního investování je vždy spojen s investiční strategií investičního fondu, který dotčený cenný papír kolektivního investování vydal.

Podílové listy
Podílový list je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze ZISIF nebo ze statutu podílového fondu. Podílový fond nemá vlastní právní osobnost a je obhospodařován obhospodařovatelem. Podílové listy mohou být podle statutu podílového fondu různých druhů (např. podílové listy se zvláštními právy). Rozlišujeme následující podílové listy:

- podílové listy otevřeného podílového fondu:

 • otevřený podílový fond nemá omezený počet vydávaných podílových listů,
 • administrátor otevřeného podílového fondu zajistí odkoupení podílového listu tohoto fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě pro den, ke kterému obdržel žádost podílníka o odkoupení podílového listu; tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu,
 • administrátor otevřeného podílového fondu zajistí odkoupení podílového listu tohoto fondu na účet tohoto podílového fondu do:

- 3 pracovních dnů, jde-li o otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,
- 2 týdnů, jde-li o standardní fond,
- 1 měsíce, jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti,
- 1 roku, jde-li o fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti,
- 2 let, jde-li o investiční fond, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, pokud není obhospodařovatelem pozastaveno odkupování podílových listů,

 • mohou, ale nemusejí mít jmenovitou hodnotu.

- podílové listy uzavřeného podílového fondu:

 • uzavřený podílový fond má omezený počet vydávaných podílových listů,
 • s podílovým listem vydaným uzavřeným podílovým fondem není spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet fondu (s výjimkami stanovenými ZISIF),
 • musí mít jmenovitou hodnotu,
 • uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou či neurčitou. Nerozhodne-li obhospodařovatel uzavřeného podílového fondu vytvořeného na dobu určitou do uplynutí této doby, zda tento podílový fond vstoupí do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond nebo akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, vstoupí podílový fond po uplynutí této doby do likvidace.

Akcie investičního fondu, včetně investičních akcií
Fond kolektivního investování ve formě akciové společnosti, resp. akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním akcií, společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií a další správa tohoto majetku. Fond se zakládá na dobu určitou či neurčitou. Akcie investičního fondu je svojí podstatou akcie jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti, jejíž koupí se však investor podílí na investování fondu kolektivního investování. Podoby akcie investičního fondu nebo investiční akcie může nabývat též podíl na fondu kvalifikovaných investorů.

Podíly na fondu kvalifikovaných investorů ve formě jiného cenného papíru
Tato souhrnná kategorie zahrnuje podíly na fondu kvalifikovaných investorů, jestliže jsou představovány cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem odlišným od cenných papírů uvedených výše. Jedná se zejména o kmenové listy a investiční listy investičních fondů ve formě společnosti s ručením omezeným. Další informace o těchto cenných papírech budou Zprostředkovatelem zákazníkovi sděleny na požádání.

3. Navrhované strategie investování

Bližší informace o strategiích investování jsou obsaženy ve zvláštním dokumentu, zpracovaném Zprostředkovatelem nebo Finanční institucí. Rizika související se strategiemi investování plynou z rizik spojených s jednotlivými investičními nástroji zahrnutými v dané strategii investování.

4. Rizika související s investičními nástroji a strategiemi investování, a možnost zajištění proti nim

4.1. Obecně o rizicích

4.1.1. S investičními nástroji, strategiemi investování a s investičními službami, které Zprostředkovatel poskytuje, je spojena celá řada rizik. V obecné rovině se jedná zejména o rizika následující:

a) tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně/volatilitě tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;

b) úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;

c) likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci v určitý okamžik prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) nebo vůbec, a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem nebo nedostupnosti takového trhu. Likviditní riziko nastává také u investičních nástrojů a strategií investování s pevně stanoveným termínem investice/dobou splatnosti. Předčasný prodej investičního nástroje nebo investičních nástrojů v rámci strategie investování v takovém případě nemusí být možný buď vůbec, nebo pouze s finanční ztrátou na straně investora emitentovi takového investičního nástroje nebo investorem samostatně nalezené protistraně. V případě předčasného prodeje investičních nástrojů může dojít ke ztrátě také vlivem krátké doby investice, která nepostačí k zajištění návratnosti počátečních nákladů na investici do tohoto typu investičních nástrojů nebo na zvolenou strategii investování;

d) měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;

e) úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;

f) operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;

g) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;


4.1.2. Výše zmíněná obecná rizika rozhodně nepředstavují úplný katalog rizik souvisejících s investičními nástroji a investičními službami Zprostředkovatele. Jedná se jen o nejčastější a nejznámější rizika, která mohou způsobit i úplnou ztrátu investovaných prostředků. V následujících částech budou charakterizována specifická rizika týkající se jednotlivých investičních nástrojů resp. souvisejících investičních služeb.

4.1.3. Informace o možném zajištění proti rizikům budou uvedeny u informace o rizicích souvisejících s jednotlivými investičními nástroji a jednotlivými investičními službami.

4.2. Rizika související s investičními nástroji, ke kterým Zprostředkovatel poskytuje investiční služby, a možnosti jejich zajištění

4.2.1. Cenné papíry kolektivního investování – rizika a jejich zajištění

Rizika u cenných papírů kolektivního investování vyplývají především z rizik investičních nástrojů, do kterých investiční fond investuje. Např. u akciových investičních fondů by měl investor zvážit rizika související s akciemi. S investicemi do cenných papírů kolektivního investování jsou však spojena i některá specifická rizika, např. riziko zrušení fondu. V důsledku zrušení fondu může dojít k tomu, že investice nebude trvat celou dobu doporučeného investičního horizontu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos z této investice. Specifická rizika jsou dále spojena s kategorií fondů kvalifikovaných investorů. Jedná se především o riziko vyplývající z nedostatečné diverzifikace aktiv, do kterých tento fond investuje a riziko vyplývající z nižší míry regulace oproti fondům kolektivního investování.
Investorům je nezbytné doporučit, aby si před investicí do cenných papírů kolektivního investování důkladně pročetli statut a sdělení klíčových informací fondu, kde naleznou všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu.

4.2.2. Dluhopisy – rizika a jejich zajištění

V případě dluhopisů nebo jiných dluhových investičních nástrojů je nejmarkantnější riziko kreditní a úrokové. Kreditní riziko závisí na emitentovi dluhopisu. V případě, že je emitentem Česká republika, je toto riziko minimální. Naopak v případě, že je emitentem dluhopisu obchodní společnost, může být toto riziko velmi vysoké. Úrokové riziko u dluhopisů spočívá ve změně tržních úrokových sazeb, a to v závislosti na splatnosti dluhopisu. Další riziko spojené s dluhopisy je riziko likviditní, které nastává v případě, že dluhopis není obchodován na sekundárním trhu, nebo v případě, že je dluhopis emitován v malém objemu. Pokud je dluhopis emitován v jiné měně než tuzemské, musí investor počítat i s rizikem měnovým. Tržní riziko u dluhopisů je nižší než u akcií.
Kreditní riziko může investor eliminovat tím, že investuje do dluhopisů vydaných Českou republikou, kde se kreditní riziko blíží nule. U ostatních dluhopisů je možno snížit kreditní riziko výběrem emitenta s vysokým ratingem (alespoň v investičním stupni). Pro případ, že investor nehodlá dluhopis držet do splatnosti, lze investorovi doporučit investici do dluhopisu, který lze prodat na sekundárním trhu, čímž výrazně sníží likviditní riziko. Měnové riziko u dluhopisů je možno vyloučit investováním pouze do dluhopisů denominovaných v CZK nebo snížit pomocí měnového zajištění. V souvislosti s omezením úrokového rizika lze investorovi doporučit, aby volbu mezi dluhopisem, jehož výnos je navázán na tržní úrokovou sazbu, a dluhopisem, jehož výnos je fixní, prováděl na základě svého očekávání vývoje tržních úrokových sazeb.

5. Obecná upozornění

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.
Další informace o poskytovaných službách, investičních nástrojích, strategiích investování, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny v prospektech/statutech/sděleních klíčových informací jednotlivých investičních nástrojů a na internetových stránkách příslušné Finanční instituce.

V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018

Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)

I. Základní ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1 Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „Zprostředkovatel“) poskytuje finanční služby jako investiční zprostředkovatel ve smyslu ust. § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“) a pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“)

1.2 Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

2. Předmět reklamačního řádu

2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti.

2.2. Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. investiční služba, doplňkové penzijní spoření, pojištění).

2.3. Pro účely reklamačního řádu se potenciálním zákazníkem rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby specifikované v článku 2.2.

2.4. Pro účely reklamačního řádu se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

3. Pojem reklamace a stížnosti

3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.

3.2 Stížností se rozumí podání Zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců Společnosti nebo jiných osob, prostřednictvím kterých Společnost vykonává svoji činnost (např. vázaní zástupci, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé).

II. Podání reklamace/stížnosti

4. Oprávněná osoba

4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.

4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za Zákazníka. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za Zákazníka.

5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu.

5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;

b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;

c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;

d) čeho se Zákazník domáhá;

e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.


III. Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti

6. Přijetí reklamace/stížnosti

6.1 Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

6.2 V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

6.3 V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.

6.4 V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

6.5 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje Zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

7. Vyřízení reklamace/stížnosti

7.1 Společnost rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:

a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti vyhovět v rozsahu požadovaném Zákazníkem a přiznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo

b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo

c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinen reklamaci/stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

7.2 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.


IV. Závěrečná ustanovení


8.1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.


V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018


Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

Další články...