PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Společnost Viktor Hostinský Investments, s.r.o., IČ: 28435095, Mladá Boleslav, Okružní 287, PSČ 29301 je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Na základě registrace investičního zprostředkovatele může Společnost poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování.

Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace poskytnuté v rámci prezentace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji.

Společnost upozorňuje, že informace uveřejněné na internetových stránkách nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li uživatel internetových stránek některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti každého investora. Každý by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že údaje obsahující výkonost investičních nástrojů sdělené v rámci prezentace se týkají minulé výkonnosti, přičemž výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje uvedené na internetových stránkách jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost, a tedy i případný celkový výnos mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat rovněž v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a příslušného poskytovatele investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti).

Společnost upozorňuje, že v případě, kdy některá z informací v prezentaci naplňuje znaky investičního doporučení, analýzy investičních příležitostí nebo podobného obecného doporučení týkajícího se obchodování s investičními nástroji ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, postupuje Společnost při jejím šíření způsobem stanoveným tímto právním předpisem.

Uživatel bere na vědomí, že Společnost a jemu smluvně zavázané třetí osoby shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím internetových stránek v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména Nařízení GDPR a českým zákonem o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost zaručuje všem uživatelům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení zneužití internetových stránek, stejně jako z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může někdy Společnost uchovávat statistické informace jako je např. IP adresa počítače uživatele, datum a čas přístupu na stránky, navštívené stránky apod.

Veškerý obsah internetových stránek včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Internetové stránky a/nebo jejich obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití internetových stránek a/nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno.

V Mladé Boleslavi, dne 25.5.2018.

Viktor Hostinský

jednatel Viktor Hostinský Investments, s.r.o.