DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

(verze20200101)

Ke stažení: http://www.vhi.cz/images/GDPR/20200101_GDPR_web_VHI

1.            úvod

Rádi bychom Vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto Vám níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

·         Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem

·         Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný

·         zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

·         zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje

·         Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány

·         Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

 

2.            správce / zpracovatel vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VHI, s.r.o., se sídlem Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01, IČ: 28435095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141273 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“). Správce nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a vůči Správci se můžete dovolávat většiny svých práv uvedených v bodě 9. níže.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 

·         osobně v sídle Správce na adrese Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01

·         dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Okružní 244, Mladá Boleslav 293 01

·         emailem zaslaným na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·         telefonicky na telefonním čísle 728 267 527

·         zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky e89aina.

V určitých případech je Společnost pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem osobních údajů (tzn. subjektem, který určil účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů) je společnost jiná (např. jiná finanční instituce), která Společnost pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování). V takovém případě Společnost postupuje při zpracování Vašich osobních údajů podle pokynů správce osobních údajů a nenese za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost. Tuto odpovědnost vždy nese správce osobních údajů. Společnost i jako zpracovatel osobních údajů samozřejmě dodržuje Nařízení GDPR a výše uvedené zásady, nicméně odpovědi na níže položené otázky (nadpisy bodů 3. až 9.) by měl v tomto případě poskytnout daný správce osobních údajů, a i vůči tomuto správci osobních údajů je potřeba případně uplatňovat práva uvedená v bodě 9. níže.

Následující body se tedy vztahují na situace, kdy je Společnost správcem Vašich osobních údajů.

 

3.            jaké osobní údaje a od jakých osob zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

·         naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálnícha jejich zástupci,

·         pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,

·         skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob,

·         naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci,

·         pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob,

·         pracovníci a zástupci s námi spolupracujících finančních institucí (např. obchodníků s cennými papíry, investičních společností, penzijních společností),

·         uchazeči o zaměstnání u nás,

·         naši zaměstnanci,

·         naši obchodní zástupci fyzické soby (např. vázaní zástupci) včetně potenciálních, případně jejich pracovníci,

·         pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,

·         naši tipaři včetně potenciálních,

·         členové našich orgánů včetně potenciálních.

 

Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a identifikační údaje a kontaktní údaje. V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb. Podobně je tomu i u osobních údajů zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů a členů našich orgánů. V případě osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve výjimečných případech zpracováváme i Vaše fotografie nebo zvláštní kategorie Vašich osobních údajů.

 

4.            k jakým účelům vaše osobní údaje potřebujeme?

 

Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám.

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména:

·         tvorba databáze našich potenciálních zákazníků,

·         naše propagace (prezentace),

·         přímý marketing,

·         poskytování finančních služeb,

·         plnění  našich povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

·         umožnění čerpat zákazníkovi další služby,

·         zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností

 

V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování Osobních údajů zejména zpracování komunikace a fakturace.

 

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

·         naplnění pracovněprávního vztahu,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,

·         Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti,

·         plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

·         naší propagace (prezentace).

 

Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem:

·         plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům,

·         naší propagace (prezentace),

·         plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

·         zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,

·         Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

 

Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci.

 

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem:

·         plnění archivační povinnosti,

·         kontroly dodržování právních předpisů při naší činnosti,

·         obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

 

5.            na základě jakého právního důvodu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

·         plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků – jedná se např. o následující právní předpisy:

o      zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

o      zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

o      zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

o      zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

o      zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

o      zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

o      zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

o      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

o      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

o      zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,

o      zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

o      zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

o      zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,

o      prováděcí předpisy k těmto zákonům

 

·         splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů, členů našich orgánů, našich dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí.

 

·          udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

      o pokud se ucházíte o práci u nás nebo o spolupráci s námi a my bychom si rádi Vaše osobní údaje ponechali i po skončení výběrového řízení,
o pokud bychom chtěli k naší propagaci nebo propagaci naší akce použít Vaše fotografie,
o pokud bychom Vám chtěli umožnit čerpat další služby jiným subjektem

 

·        existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak např.:

o   o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo potenciálních obchodních zástupců či tipařů pro účely výběrového řízení,

o   o zpracování Vašich osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti,

o   o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, našich obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,

o   o zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze,

o   o nabízení služeb (přímý marketing),

o   o zpracování Vašich osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

 

6.            Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 

Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

 

7.            od koho vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne. Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje, abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít důsledky.

Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.

 

8.            Komu vaše osobní údaje předáváme?

 

Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

·         předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních údajů státním orgánům nebo úřadům)

·         předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující finanční instituci)

·         Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel).

 

Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím.

 

9.            Jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv.

Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování Vašich práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující:

·         zaslání dopisu na adresu našeho sídla

·         zaslání emailu na naší emailovou adresu

·         zaslání datové zprávy do naší datové schránky

·         osobně na předem dohodnuté schůzce

 

Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující:

·         kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa)

·         jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení GDPR)

·         čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)

·         jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky)

·         Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

 

Naší povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

 

A nyní již k jednotlivým právům.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů získat od nás následující informace:

·         účely zpracování Vašich osobních údajů

·         kategorie Vašich dotčených osobních údajů

·         příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

·         plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů

·         existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu

·         veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás

 

V případě, že to nebude z Vaší žádosti jasně vyplývat, můžeme Vás požádat o upřesnění, jakých přesně Vašich osobních údajů se Vaše žádost týká.

Pokud si budete přát také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první takové poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu.

Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili dle Vašeho pokynu. Toto Vaše přání splníme, pokud doplňované osobní údaje skutečně potřebujeme pro účely daného zpracování.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Právo požadovat po nás vymazání Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali

·         odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich zpracování

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně

·         jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost Vaše osobní údaje vymazat stanovená právem Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie

·         jste dítětem mladším stanoveného věku a Vaše osobní údaje byly shromážděny s Vaším souhlasem v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete vymazání Vašich osobních údajů a také jaké přesně Vaše osobní údaje požadujete vymazat. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou a zpracování Vašich osobních údajů nebude nezbytné:

·         pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

·         pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,

·         z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

·         pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,

·         pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

tak bez zbytečného odkladu Vámi požadované osobní údaje vymažeme.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci Vámi uplatňovaného práva na výmaz vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, zajistit informování správců, kteří tyto Vaše osobní údaje zpracovávají, že i po nich požadujete, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované výmazy Vašich osobních údajů.

 

 

Právo na omezení zpracování

Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové osobní údaje jakkoliv používat.

Právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

·         popíráte přesnost Vašich osobních údajů

·         jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití

·         my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

·         vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto.

 

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě jakého z výše uvedených případů požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně Vašich osobních údajů požadujete omezit. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování Vámi požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto Vaše osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.

Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, tak Vás na to upozorníme a poté omezení zpracování zrušíme.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo po nás požadovat, abychom Vám předali (případně umožnili stáhnout) Vaše osobní údaje, které jste nám sám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně i požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci.

Vašemu přání, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude technicky možné.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, k jakým Vašim osobním údajům se tato žádost vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze Vám či přímo jinému správci a jakým způsobem bychom to měli učinit. Bez těchto informací nelze Vaší žádosti vyhovět.

Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by toto hrozilo, musíme Vaši žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela.

 

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.

Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo Vám prokázat, že existují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu a k jakým Vašim osobním údajům se vztahuje.

Po obdržení Vaší žádosti je naší povinností dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávat.

 

Další práva

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

·         bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené

·         bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů

·         bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

 

10.         závěr

Pevně věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné. Pokud přesto něčemu nebudete rozumět, nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)

 

1. Úvodní ustanovení

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), kterou byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MIFID II“), společnost Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) má zavedena následující pravidla pro kategorizaci zákazníků, kterým poskytuje investiční služby.

2. Kategorie zákazníků dle MIFID II

V souladu s MIFID II vymezuje ZPKT základní kategorie zákazníků. Tato koncepce má zajistit každé kategorii zákazníků adekvátní míru ochrany. ZPKT rozlišuje tři základní skupiny zákazníků:

• zákazník, který není profesionálním zákazníkem (dále jen „neprofesionální zákazník“),
• profesionální zákazník,
• profesionální zákazník se zvláštním statutem - tzv. způsobilá protistrana.

Zprostředkovatel pro účely poskytování investičních služeb je povinen zařadit zákazníka do jedné z výše uvedených kategorií a zároveň zákazníka o takovém zařazení informovat.

2.1 Neprofesionální zákazník

a) Mezi neprofesionální zákazníky budou zařazeny osoby, které:

• nesplňují požadavky pro profesionální zákazníky či způsobilé protistrany, nebo
• splňují požadavky pro profesionální zákazníky či způsobilé protistrany, ale došlo jedním ze způsobů níže uvedených k jejich přeřazení do kategorie neprofesionálních zákazníků.

b) Neprofesionálními zákazníky jsou především fyzické osoby a právnické osoby, jejichž výše aktiv, vlastního kapitálu nebo ročního úhrnu čistého obratu nedosahuje takové výše, aby mohly být zařazeny do kategorie profesionálních zákazníků.

c) Neprofesionálním zákazníkům poskytuje Zprostředkovatel nejvyšší stupeň ochrany, a to především v oblasti:

• informování zákazníků – neprofesionálním zákazníkům jsou předávány informace a poskytována poučení v daleko širším rozsahu než u zbylých dvou kategorií;
• vyžadování informací od zákazníků – Zprostředkovatel podrobně prověřuje vhodnost či přiměřenost investičních služeb nebo investičních nástrojů pro každého neprofesionálního zákazníka, aniž by měl možnost předpokládat některé odpovědi.

2.2 Profesionální zákazník

a) Mezi profesionální zákazníky budou zařazeny:

• banky,
• spořitelní a úvěrní družstva,
• obchodníci s cennými papíry,
• pojišťovny,
• zajišťovny,
• investiční společnosti,
• investiční fondy,
• penzijní společnosti,
• jiné osoby, které vykonávají svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, hlavní administrátor, investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, samostatný likvidátor pojistných událostí, provozovatel platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a centrální depozitář, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a výhradního pojišťovacího agenta,
• osoby, které jako svou rozhodující činnost provádějí sekuritizaci,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT (deriváty) a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT (komoditní deriváty) nebo komoditami a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• právnické osoby, které jsou příslušné hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
• zahraniční osoby s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích odrážkách,
• státy nebo členské státy federace,
• Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
• Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce,
• tuzemské právnické a zahraniční osoby založené za účelem podnikání, které podle poslední účetní závěrky splňují alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou:

1. aktiva celkem odpovídají částce alespoň 20 000 000 EUR,
2. roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,

• osoby, které byly do skupiny profesionálních zákazníků zařazeny na základě níže popsaného postupu.

b) V případě pochybností, zdali zákazník splňuje předpoklady pro zařazení mezi profesionální zákazníky, bude tento zákazník zařazen mezi zákazníky neprofesionální. Zákazník může následně požádat o změnu kategorie podle článku 3.

c) Profesionálním zákazníkům poskytuje Zprostředkovatel minimální nutnou úroveň ochrany, to znamená například, že:

• profesionálním zákazníkům nejsou poskytovány informace a poučení v takovém rozsahu jako zákazníkům neprofesionálním;
• pro účely vyžadování informací od zákazníků (investiční dotazník) při poskytování investičních služeb má Zprostředkovatel za to, že profesionální zákazník podle článku 2.2[1] má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem, pro které je zařazen do skupiny profesionálních zákazníků;
• pro účely poskytování investičního poradenství (bude-li poskytováno) má Zprostředkovatel za to, že profesionální zákazník podle článku 2.2[2] má finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika, odpovídající jeho investičním cílům.

2.3 Způsobilá protistrana

Způsobilá protistrana je zvláštní kategorií v rámci skupiny profesionálních zákazníků, přičemž je relevantní pouze pro účely poskytování investiční služby Zprostředkovatele přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (investiční zprostředkování).

a) Mezi způsobilé protistrany budou zařazeny:

• banky,
• spořitelní a úvěrní družstva,
• obchodníci s cennými papíry,
• pojišťovny,
• zajišťovny,
• investiční společnosti,
• investiční fondy,
• penzijní společnosti,
• jiné osoby, které vykonávají svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, hlavní administrátor, investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, samostatný likvidátor pojistných událostí, provozovatel platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a centrální depozitář, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a výhradního pojišťovacího agenta,
• osoby, které jako svou rozhodující činnost provádějí sekuritizaci,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT (deriváty) a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• osoby, které obchodují na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT (komoditní deriváty) nebo komoditami a tato činnost patří mezi jejich rozhodující činnosti,
• právnické osoby, které jsou příslušné hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
• zahraniční osoby s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích odrážkách,
• státy nebo členské státy federace,
• Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
• Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce,
• pokud s tím výslovně souhlasí, i fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených plnit povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v § 15 až 15r. Ze souhlasu musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
• osoby, které byly do skupiny způsobilých protistran zařazeny na základě žádosti podle článku 3.3.

b) Způsobilým protistranám poskytuje Zprostředkovatel nejnižší stupeň ochrany. Zprostředkovatel není povinen plnit ve vztahu ke způsobilým protistranám povinnosti při jednání se zákazníkem stanovené v § 15 až 15r ZPKT. Zprostředkovatel tak není povinen plnit vůči způsobilým protistranám povinnosti týkající se např. komunikace se zákazníkem, informování zákazníka, vyžadování informací od zákazníka, zpracování pokynů, informování o pokynech a stavu majetku zákazníka.

c) Zprostředkovatel je ve vztahu ke způsobilé protistraně, vůči které neplní povinnosti při jednání se zákazníkem stanovené v § 15 až 15r ZPKT, povinen jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a nesmí používat při komunikaci s ní nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

3. Přestupy mezi kategoriemi zákazníků

3.1 Přestup z kategorie neprofesionálních zákazníků do kategorie profesionálních zákazníků

Zprostředkovatel zařadí neprofesionálního zákazníka do skupiny zákazníků profesionálních, pokud jsou splněny všechny čtyři následující podmínky:

a) zákazník podá Zprostředkovateli písemnou žádost, ze které bude patrné jeho přání o přeřazení do kategorie profesionálních zákazníků a ze které bude zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se přeřazení týká;

b) přílohou této žádosti bude prohlášení žadatele o tom, že si je vědom, že:

- tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému s účelem obdobným systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,
- povinnosti stanovené v § 15 až 15r ZPKT ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi plní Zprostředkovatel v užším rozsahu než ve vztahu k neprofesionálnímu zákazníkovi[3].

c) Zprostředkovatel se ujistí, že tento žadatel splňuje alespoň dvě z následujících tří kritérií:
- žadatel provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
- objem majetku žadatele tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
- žadatel vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

d) Zprostředkovatel se ujistí, že má žadatel ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika[4].

3.2 Přestup z kategorie profesionálních zákazníků do kategorie neprofesionálních zákazníků

a) Na základě dohody zařadí Zprostředkovatel profesionálního zákazníka do skupiny zákazníků neprofesionálních, a to v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se se Zprostředkovatelem dohodnou. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Zprostředkovatel povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

b) Profesionální zákazník, který byl do kategorie profesionálních zákazníků přeřazen na základě žádosti podle článku 3.1, může požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny zákazníků neprofesionálních. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti je Zprostředkovatel povinen vyhovět.

3.3 Přestup z kategorie profesionálních zákazníků do kategorie způsobilých protistran

Zprostředkovatel zařadí profesionálního zákazníka do kategorie způsobilých protistran, pokud o to takový profesionální zákazník písemně požádá. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie způsobilých protistran s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

3.4 Přestup z kategorie způsobilých protistran do kategorie neprofesionálních zákazníků

Způsobilá protistrana může písemně požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny neprofesionálních zákazníků. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká.

3.5 Přestup z kategorie způsobilých protistran do kategorie profesionálních zákazníků

Způsobilá protistrana může písemně požádat Zprostředkovatele o zařazení do skupiny profesionálních zákazníků. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Této žádosti je Zprostředkovatel povinen vyhovět.
Zprostředkovatel tomuto zákazníkovi vydá na jeho žádost potvrzení o jeho zařazení do kategorie profesionálních zákazníků s uvedením jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se zařazení týká

3.6 Ostatní

a) Zprostředkovatel při poskytování investičních služeb je oprávněn z vlastní iniciativy způsobilou protistranu a profesionálního zákazníka zařadit pro určitý obchod nebo obchody s investičními nástroji nebo určitou investiční službu do kategorie neprofesionálních zákazníků a poskytnout jim tak větší míru ochrany, přičemž tuto skutečnost zákazníkovi sdělí. Ze sdělení musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup týká.

b) Zprostředkovatel při poskytování investičních služeb je oprávněn z vlastní iniciativy způsobilou protistranu zařadit pro určitý obchod nebo obchody s investičními nástroji nebo určitou investiční službu do kategorie profesionálních zákazníků a poskytnout jí tak větší míru ochrany. Přitom musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby Zprostředkovatele se tento postup týká.

4. Investiční profil zákazníka

V souvislosti s poskytováním investičních služeb je Zprostředkovatel povinen od neprofesionálního zákazníka získat některé informace, na základě kterých Zprostředkovatel stanoví investiční profil/strategii zákazníka určující, které investiční služby nebo zprostředkování obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby odpovídají odborným znalostem a zkušenostem zákazníka potřebným pro pochopení souvisejících rizik, případně i finančnímu zázemí zákazníka a jeho investičním cílům.
Investiční profil/strategie zákazníka je vždy určen před poskytnutím investiční služby prostřednictvím investičního dotazníku Zprostředkovatele nebo Finanční instituce.

5. Závěrečná ustanovení

Pro více informací týkající se kategorizace zákazníků kontaktuje Zprostředkovatele.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Toto pravidlo se nevztahuje na profesionální zákazníky podle článku 3.1.

[2] Toto pravidlo se nevztahuje na profesionální zákazníky podle článku 3.1.

[3]Na tyto skutečnosti Zprostředkovatel žadatele výslovně upozorní.

[4]Zprostředkovatel je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit, zda tyto podmínky nepřestal zákazník splňovat.

V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018
Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ
(Viktor Hostinský Investments, s.r.o.)


Tento dokument je vytvořen společností Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) ve smyslu ust. § 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a slouží k informování zákazníků o investičních službách, které Zprostředkovatel poskytuje, investičních nástrojích, kterých se může investiční služba týkat a o navrhovaných strategiích pro investování, o možných rizicích, která mohou být s požadovanou investiční službou, investičním nástrojem nebo strategií spojena a o možných zajištěních proti nim, a o tom, zda je požadovaný investiční nástroj určen pro profesionální nebo neprofesionální zákazníky.

1. Investiční služby
Zprostředkovatel je oprávněn v souladu s oprávněním ČNB poskytovat následující investiční služby:
(i) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (investiční zprostředkování);
(ii) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Výše uvedené investiční služby je Zprostředkovatel oprávněn poskytovat k následujícím investičním nástrojům:
a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
b) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
c) dluhopisům vydaným Českou republikou,
d) hypotečním zástavním listům, nebo
e) dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Přijímáním a předáváním pokynů týkajících se investičních nástrojů se v případě Zprostředkovatele rozumí především zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry, bankou, investiční společností, případně jiným obhospodařovatelem fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu nebo samosprávným fondem kolektivního investování (dále jen „Finanční instituce“), jejichž předmětem je poskytování investiční služby „portfolio management“ (smlouva o obhospodařování) nebo nákup cenných papírů kolektivního investování nebo vybraných investičních cenných papírů (smlouva o obstarání), případně zprostředkovávání navazujících pokynů k cenným papírům kolektivního investování nebo vybraným investičním cenným papírům (nákup/prodej).

Pokyny zákazníků může Zprostředkovatel předávat pouze:

- tuzemské bance,
- tuzemskému obchodníkovi s cennými papíry,
- tuzemské investiční společnosti,
- obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo
- tuzemskému samosprávnému fondu kolektivního investování.

Investičním poradenstvím týkajícím se investičních nástrojů se rozumí poskytování individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka nebo Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel poskytuje nezávislé i nikoli nezávislého investiční poradenství.

Při poskytnutí investičního poradenství poskytne Zprostředkovatel před provedením obchodu zákazníkovi na trvalém nosiči dat prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn informací o poskytnutém investičním poradenství a popis, proč je poskytnuté investiční poradenství vhodné pro zákazníka, včetně toho jak naplňuje jeho cíle a odpovídá jeho osobním poměrům s odkazem na požadovanou dobu investice, zákazníkovy znalosti a zkušenosti a zákazníkův postoj k riziku a schopnost nést ztrátu. Je-li v důsledku poskytnutí investičního poradenství uzavírána smlouva o koupi nebo prodeji investičního nástroje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a není možné poskytnout prohlášení o vhodnosti před uzavřením této smlouvy, může Zprostředkovatel poskytnout toto prohlášení na trvalém nosiči dat bezodkladně poté, co zákazník uzavře tuto smlouvu, a za podmínky, že zákazník souhlasil s tím, že obdrží prohlášení o vhodnosti bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a Zprostředkovatel poskytl zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby tento zákazník obdržel prohlášení o vhodnosti předem.

Zprostředkovatel upozorní zákazníka, zdali je u doporučených investičních nástrojů pravděpodobně potřebné, že zákazník bude potřebovat jejich pravidelný přezkum (dále jen „Pravidelné hodnocení vhodnosti“), a uvede tuto informaci v prohlášení o vhodnosti. Pokud se zákazníkem Zprostředkovatelem písemně nedohodly jinak, Zprostředkovatel nebude zákazníkovi poskytovat pravidelné vyhodnocení vhodnosti poskytnutého investičního poradenství.
V případě, že Zprostředkovatel zákazníkovi poskytuje Pravidelné hodnocení vhodnosti, činí tak alespoň jednou ročně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, případně v listinné podobě, přičemž četnost případného posuzování vhodnosti se zvyšuje v závislosti na rizikovém profilu zákazníka a na typu doporučených investičních nástrojů. Pravidelné hodnocení vhodnosti zahrnuje zejména informaci o změně investičních nástrojů a jejich poměrů či limitů v portfoliu a o výkonnosti Investičních nástrojů v portfoliu.

Zprostředkovatel vždy Zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investičního poradenství informuje, zdali mu poskytuje nezávislé investiční poradenství nebo nikoli nezávislé investiční poradenství, zdali je poskytované investičního poradenství založeno na rozsáhlé nebo na omezené analýze různých druhů investičních nástrojů, zdali se analýza omezuje pouze na investiční nástroje vydané nebo vytvořené Zprostředkovatelem, osobami, které s ním mají úzké propojení, nebo jinými osobami, které s ním mají natolik úzké právní nebo ekonomické vztahy, že představují riziko narušení nezávislosti poskytovaného investičního poradenství, a zdali bude pravidelně provádět Pravidelné hodnocení vhodnosti.

2. Investiční nástroje

2.1. Obecně o investičních nástrojích

2.1.1. Zprostředkovatel ve smyslu ustanovení § 3 ZPKT rozlišuje následující druhy investičních nástrojů

a) investiční cenné papíry – cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu, v případě Zprostředkovatele se jedná o:

i. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, konkrétně

i. dluhopisy vydané Českou republikou,
ii. hypoteční zástavní listy,
iii. dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

b) cenné papíry kolektivního investování – cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech (fondech kolektivního investování, fondech kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních fondech), v případě Zprostředkovatele se jedná zejména o:

i. podílové listy,
ii. akcie investičního fondu, včetně investičních akcií,
iii. podíly na fondu kvalifikovaných investorů ve formě jiného cenného papíru.

2.1.2. Zvláštním typem cenného papíru kolektivního investování je tzv. ETF fond (Exchange Traded Fund). Jedná se o investiční fond, u kterého alespoň jeden druh jím vydávaných cenných papírů kolektivního investování je obchodován průběžně během obchodního dne v alespoň jednom obchodním systému (burza, apod.) a s alespoň jedním tvůrcem trhu, který zajišťuje, aby se cena těchto cenných papírů v tomto obchodním systému významně nelišila od jejich aktuální hodnoty

2.1.3. Všechny investiční nástroje výše uvedených druhů, ke kterým Zprostředkovatel poskytuje investiční služby, jsou určeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky ve smyslu ZPKT.

2.1.4. Zprostředkovatel tímto upozorňuje zákazníky, že jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů, zákazník by měl proto sledovat povahu konkrétního investičního nástroje, jedná se zejména o tento případ:
- akcie investičního fondu může být zařazena do skupiny investičních cenných papírů nebo do skupiny cenných papírů kolektivního investování.

2.2. Stručná charakteristika investičních nástrojů, ke kterým je Zprostředkovatel oprávněn poskytovat investiční služby

2.2.1. Dluhopisy obecně

Dluhopis je dluhový cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto investičního nástroje. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopisy můžeme dělit zejména podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé), podle druhu emitenta (dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy obchodních korporací apod.), podle způsobu výplaty kupónu (bezkupónové dluhopisy, dluhopisy s fixním kupónem, dluhopisy s proměnlivým kupónem apod.). Možný výnos z dluhopisu je bezprostředně spojen s typem dluhopisu.

- Bezkupónové dluhopisy – investor je nakupuje za nižší cenu, než je jejich jmenovitá hodnota, v době splatnosti obdrží jmenovitou hodnotu – výnos z tohoto typu dluhopisu je potom dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou dluhopisu.

- Kupónové dluhopisy – investorovi je emitentem každoročně vyplácen kupón a v době splatnosti je investorovi vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu - výnos je potom složen ze dvou částí – i) kupónový výnos (jeho výše může být určena fixně nebo se může měnit během doby splatnosti dluhopisu) a ii) kapitálový výnos - ten může být dán buď kladným rozdílem prodejní a nákupní ceny dluhopisu nebo kladným rozdílem vyplacené jmenovité hodnoty dluhopisu a nákupní ceny (i v případě dluhopisů může investor utrpět kapitálovou ztrátu, pokud nákupní cena převýší cenu prodejní nebo vyplacenou jmenovitou hodnotu při splatnosti dluhopisu).

- Strukturované a další speciální typy dluhopisů – u těchto speciálních druhů dluhopisů je možné participovat na výnosu (ale i ztrátě) dalších investičních nástrojů.

Zprostředkovatel je oprávněn poskytovat investiční služby pouze k níže uvedeným druhům dluhopisů.

Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle zákona o dluhopisech (náhradní krytí). Součástí názvu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice.

Dluhopisy vydané Českou republikou
Dluhopisy vydané Českou republikou jsou dluhopisy, které vydává Česká republika na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje. Na základě zvláštního zákona podle předchozí věty je možné vydávat jednotlivé emise dluhopisů s různými emisními podmínkami.

Dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument
Dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument jsou dluhopisy odlišné od dluhopisů vydaných Českou republikou, emitované typicky obchodními korporacemi, ke kterým byl na základě ZPKT a zákona o dluhopisech vydán a Českou národní bankou schválen prospekt nebo srovnatelný dokument. Prospektem se rozumí dokument, kterým emitent dluhopisu, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném dluhopisu.
Zprostředkovatel před zahájením poskytování investičních služeb k této kategorii dluhopisů zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi sdělí, kde lze prospekt nebo srovnatelný dokument získat.

2.2.2. Cenné papíry kolektivního investování

Cenné papíry kolektivního investování jsou cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Investiční fondy se dělí na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Fondem kolektivního investování může být jednak akciová společnost, případně akciová společnost s proměnným základním kapitálem a jednak podílový fond. Fondy kolektivního investování lze dělit z různých hledisek. Pro investora je však klíčové členění fondů kolektivního investování na fondy standardní a fondy speciální. Standardní fond kolektivního investování i speciální fond kolektivního investování podléhají režimu ZISIF, liší se však především spektrem majetkových hodnot, do kterých investují a okruhem organizačních forem, kterých mohou nabývat. Standardní fond kolektivního investování splňuje požadavky příslušné evropské směrnice a může existovat výhradně v podobě otevřeného podílového fondu nebo akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, speciální fond kolektivního investování tyto požadavky nesplňuje a může být též uzavřeným podílovým fondem nebo běžnou akciovou společností. Velmi praktické je pro investora i členění fondů kolektivního investování podle zaměření jejich investic, takto rozlišujeme fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, nemovitostní, fondů, atd. Specifickou skupinou investičních fondů odlišnou od fondů kolektivního investování jsou pak fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů mohou nabývat celé řady organizačních forem a jsou určeny výhradně zkušeným investorům, jejichž investice do těchto fondů dosahuje zákonem stanovené minimální výše. Fondy kvalifikovaných investorů nejsou dle ZISIF ve srovnání s fondy kolektivního investování svázány tak přísnými pravidly rozložení investic, pravidly informování investora a dalšími, jsou proto vhodné k tzv. alternativním investicím.

Možný výnos konkrétního cenného papíru kolektivního investování je vždy spojen s investiční strategií investičního fondu, který dotčený cenný papír kolektivního investování vydal.

Podílové listy
Podílový list je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze ZISIF nebo ze statutu podílového fondu. Podílový fond nemá vlastní právní osobnost a je obhospodařován obhospodařovatelem. Podílové listy mohou být podle statutu podílového fondu různých druhů (např. podílové listy se zvláštními právy). Rozlišujeme následující podílové listy:

- podílové listy otevřeného podílového fondu:

  • otevřený podílový fond nemá omezený počet vydávaných podílových listů,
  • administrátor otevřeného podílového fondu zajistí odkoupení podílového listu tohoto fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě pro den, ke kterému obdržel žádost podílníka o odkoupení podílového listu; tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu,
  • administrátor otevřeného podílového fondu zajistí odkoupení podílového listu tohoto fondu na účet tohoto podílového fondu do:

- 3 pracovních dnů, jde-li o otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu,
- 2 týdnů, jde-li o standardní fond,
- 1 měsíce, jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti,
- 1 roku, jde-li o fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti,
- 2 let, jde-li o investiční fond, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, pokud není obhospodařovatelem pozastaveno odkupování podílových listů,

  • mohou, ale nemusejí mít jmenovitou hodnotu.

- podílové listy uzavřeného podílového fondu:

  • uzavřený podílový fond má omezený počet vydávaných podílových listů,
  • s podílovým listem vydaným uzavřeným podílovým fondem není spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet fondu (s výjimkami stanovenými ZISIF),
  • musí mít jmenovitou hodnotu,
  • uzavřený podílový fond se vytváří na dobu určitou či neurčitou. Nerozhodne-li obhospodařovatel uzavřeného podílového fondu vytvořeného na dobu určitou do uplynutí této doby, zda tento podílový fond vstoupí do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond nebo akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, vstoupí podílový fond po uplynutí této doby do likvidace.

Akcie investičního fondu, včetně investičních akcií
Fond kolektivního investování ve formě akciové společnosti, resp. akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním akcií, společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií a další správa tohoto majetku. Fond se zakládá na dobu určitou či neurčitou. Akcie investičního fondu je svojí podstatou akcie jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti, jejíž koupí se však investor podílí na investování fondu kolektivního investování. Podoby akcie investičního fondu nebo investiční akcie může nabývat též podíl na fondu kvalifikovaných investorů.

Podíly na fondu kvalifikovaných investorů ve formě jiného cenného papíru
Tato souhrnná kategorie zahrnuje podíly na fondu kvalifikovaných investorů, jestliže jsou představovány cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem odlišným od cenných papírů uvedených výše. Jedná se zejména o kmenové listy a investiční listy investičních fondů ve formě společnosti s ručením omezeným. Další informace o těchto cenných papírech budou Zprostředkovatelem zákazníkovi sděleny na požádání.

3. Navrhované strategie investování

Bližší informace o strategiích investování jsou obsaženy ve zvláštním dokumentu, zpracovaném Zprostředkovatelem nebo Finanční institucí. Rizika související se strategiemi investování plynou z rizik spojených s jednotlivými investičními nástroji zahrnutými v dané strategii investování.

4. Rizika související s investičními nástroji a strategiemi investování, a možnost zajištění proti nim

4.1. Obecně o rizicích

4.1.1. S investičními nástroji, strategiemi investování a s investičními službami, které Zprostředkovatel poskytuje, je spojena celá řada rizik. V obecné rovině se jedná zejména o rizika následující:

a) tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně/volatilitě tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;

b) úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;

c) likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci v určitý okamžik prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) nebo vůbec, a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem nebo nedostupnosti takového trhu. Likviditní riziko nastává také u investičních nástrojů a strategií investování s pevně stanoveným termínem investice/dobou splatnosti. Předčasný prodej investičního nástroje nebo investičních nástrojů v rámci strategie investování v takovém případě nemusí být možný buď vůbec, nebo pouze s finanční ztrátou na straně investora emitentovi takového investičního nástroje nebo investorem samostatně nalezené protistraně. V případě předčasného prodeje investičních nástrojů může dojít ke ztrátě také vlivem krátké doby investice, která nepostačí k zajištění návratnosti počátečních nákladů na investici do tohoto typu investičních nástrojů nebo na zvolenou strategii investování;

d) měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;

e) úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;

f) operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;

g) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;


4.1.2. Výše zmíněná obecná rizika rozhodně nepředstavují úplný katalog rizik souvisejících s investičními nástroji a investičními službami Zprostředkovatele. Jedná se jen o nejčastější a nejznámější rizika, která mohou způsobit i úplnou ztrátu investovaných prostředků. V následujících částech budou charakterizována specifická rizika týkající se jednotlivých investičních nástrojů resp. souvisejících investičních služeb.

4.1.3. Informace o možném zajištění proti rizikům budou uvedeny u informace o rizicích souvisejících s jednotlivými investičními nástroji a jednotlivými investičními službami.

4.2. Rizika související s investičními nástroji, ke kterým Zprostředkovatel poskytuje investiční služby, a možnosti jejich zajištění

4.2.1. Cenné papíry kolektivního investování – rizika a jejich zajištění

Rizika u cenných papírů kolektivního investování vyplývají především z rizik investičních nástrojů, do kterých investiční fond investuje. Např. u akciových investičních fondů by měl investor zvážit rizika související s akciemi. S investicemi do cenných papírů kolektivního investování jsou však spojena i některá specifická rizika, např. riziko zrušení fondu. V důsledku zrušení fondu může dojít k tomu, že investice nebude trvat celou dobu doporučeného investičního horizontu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos z této investice. Specifická rizika jsou dále spojena s kategorií fondů kvalifikovaných investorů. Jedná se především o riziko vyplývající z nedostatečné diverzifikace aktiv, do kterých tento fond investuje a riziko vyplývající z nižší míry regulace oproti fondům kolektivního investování.
Investorům je nezbytné doporučit, aby si před investicí do cenných papírů kolektivního investování důkladně pročetli statut a sdělení klíčových informací fondu, kde naleznou všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu.

4.2.2. Dluhopisy – rizika a jejich zajištění

V případě dluhopisů nebo jiných dluhových investičních nástrojů je nejmarkantnější riziko kreditní a úrokové. Kreditní riziko závisí na emitentovi dluhopisu. V případě, že je emitentem Česká republika, je toto riziko minimální. Naopak v případě, že je emitentem dluhopisu obchodní společnost, může být toto riziko velmi vysoké. Úrokové riziko u dluhopisů spočívá ve změně tržních úrokových sazeb, a to v závislosti na splatnosti dluhopisu. Další riziko spojené s dluhopisy je riziko likviditní, které nastává v případě, že dluhopis není obchodován na sekundárním trhu, nebo v případě, že je dluhopis emitován v malém objemu. Pokud je dluhopis emitován v jiné měně než tuzemské, musí investor počítat i s rizikem měnovým. Tržní riziko u dluhopisů je nižší než u akcií.
Kreditní riziko může investor eliminovat tím, že investuje do dluhopisů vydaných Českou republikou, kde se kreditní riziko blíží nule. U ostatních dluhopisů je možno snížit kreditní riziko výběrem emitenta s vysokým ratingem (alespoň v investičním stupni). Pro případ, že investor nehodlá dluhopis držet do splatnosti, lze investorovi doporučit investici do dluhopisu, který lze prodat na sekundárním trhu, čímž výrazně sníží likviditní riziko. Měnové riziko u dluhopisů je možno vyloučit investováním pouze do dluhopisů denominovaných v CZK nebo snížit pomocí měnového zajištění. V souvislosti s omezením úrokového rizika lze investorovi doporučit, aby volbu mezi dluhopisem, jehož výnos je navázán na tržní úrokovou sazbu, a dluhopisem, jehož výnos je fixní, prováděl na základě svého očekávání vývoje tržních úrokových sazeb.

5. Obecná upozornění

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.
Další informace o poskytovaných službách, investičních nástrojích, strategiích investování, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny v prospektech/statutech/sděleních klíčových informací jednotlivých investičních nástrojů a na internetových stránkách příslušné Finanční instituce.

V Mladé Boleslavi, dne 3.1.2018

Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Společnost Viktor Hostinský Investments, s.r.o., IČ: 28435095, Mladá Boleslav, Okružní 287, PSČ 29301 je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Na základě registrace investičního zprostředkovatele může Společnost poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování.

Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace poskytnuté v rámci prezentace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji.

Společnost upozorňuje, že informace uveřejněné na internetových stránkách nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li uživatel internetových stránek některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti každého investora. Každý by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že údaje obsahující výkonost investičních nástrojů sdělené v rámci prezentace se týkají minulé výkonnosti, přičemž výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje uvedené na internetových stránkách jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost, a tedy i případný celkový výnos mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat rovněž v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a příslušného poskytovatele investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti).

Společnost upozorňuje, že v případě, kdy některá z informací v prezentaci naplňuje znaky investičního doporučení, analýzy investičních příležitostí nebo podobného obecného doporučení týkajícího se obchodování s investičními nástroji ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, postupuje Společnost při jejím šíření způsobem stanoveným tímto právním předpisem.

Uživatel bere na vědomí, že Společnost a jemu smluvně zavázané třetí osoby shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím internetových stránek v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména Nařízení GDPR a českým zákonem o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost zaručuje všem uživatelům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení zneužití internetových stránek, stejně jako z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může někdy Společnost uchovávat statistické informace jako je např. IP adresa počítače uživatele, datum a čas přístupu na stránky, navštívené stránky apod.

Veškerý obsah internetových stránek včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Internetové stránky a/nebo jejich obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití internetových stránek a/nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno.

V Mladé Boleslavi, dne 25.5.2018.

Viktor Hostinský

jednatel Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

V současné době hledáme nového parťáka na pozici:

Specialista na Excel a práci s daty

Právě hledáme nového kolegu či kolegyni, který/á bude zajišťovat provoz našich IT systémů a softwarových řešení, a který dokáže naší společnost technologicky dál posouvat.

Co budete většinu času dělat?

Ve VHi vyvíjíme excelovské aplikace pro investiční a finanční poradce, pomocí kterých mohou modelovat portfolia či sestavovat dlouhodobé finanční plány. Jedna z Vašich rolí bude vyvíjet a upravovat tyto aplikace a poskytovat poradcům podporu při jejich užívání (odpovídání na dotazy, řešení technických problémů …)

Vaše další role bude práce s daty a dohlížení na vývoj intranetu pro správu poradců, jejich klientů, smluv a provizí, který je vyvíjen a programován externím dodavatelem. Vaším úkolem bude zejména zajistit každý měsíc bezproblémové rozúčtování došlých provizí od finančních institucí mezi několik set finančních poradců, komunikovat vývoj intranetu s externím dodavatelem a koordinovat vše tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod intranetu.

Jsme malá firma a kreativita je naší silnou stránkou, na které chceme dál stavět. Uvítáme tedy, pokud dokážete při tom všem ještě věnovat čas inovacím, vymýšlení a zdokonalování.

Je to práce pro Vás?

Naše firemní kultura je postavena na principech svobody v práci. Ta může fungovat jen za předpokladu zodpovědnosti každého z nás. Je tedy důležité, abyste byli zodpovědní, samostatní a spolehliví.

Budete hodně pracovat s čísly, vzorečky a daty. Pokud vás baví uspořádávat data, umíte vidět v číslech souvislosti a kamarádíte se dobře s excelem, pak vás bude bavit i práce u nás.

Naše společnost se specializuje na investiční služby. Spolupracujeme s českými i zahraničními investičními domy a správci a naše práce se hodně motá kolem podílových fondů. Pokud máte z této oblasti nějaké zkušenosti nebo vás tato oblast láká, bude to pro vás určitě výhodou.

Občas budete řešit s poradci technické problémy a vysvětlovat funkčnost aplikací. Obstojné komunikační schopnosti jsou proto výhodou, a pokud nejsou vaší silnou stránkou, budete mít možnost na nich pracovat.

Věříme, že nikdo učený z nebe nespadl. Rozhodující pro nás proto nejsou doposud nabyté znalosti a dovednosti, ale Váš přirozený talent, přístup k práci a životní hodnoty.

Co získáte, pokud se domluvíme?

Budete dostávat pravidelný měsíční plat ve výši 25.000 – 35.000 Kč hrubého a k tomu roční bonusy v podobě podílů na zisku (mezi zaměstnance rozdělujeme 1/3 ročního zisku).

Budete pracovat v rodinném prostředí v pěkných kancelářích v klidné části Mladé Boleslavi s bezproblémovým parkováním

K dispozici budete mít firemní telefon, budete fasovat stravenky a můžete využít lekce angličtiny. Získáte zaměstnanecké slevy na finanční produkty a budete mít možnost zajímavých jednorázových přivýdělků.

Máte možnost se podílet a výrazně ovlivnit další růst firmy. (Dosud jsme rostli obratově o více než 50% každý rok)

Vše ostatní je na osobní domluvě.

Pokud vás práce zaujala, zaujměte i Vy nás. Pošlete nám prosím Váš životopis s průvodním komentářem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další články...

Naše kanceláře: Okružní 244, 293 03 Mladá Boleslav,

 Sídlo společnosti:

VHI, s.r.o.
Okružní 244
29301 Mladá Boleslav
IČ: 284 35 095
DIČ: CZ 284 35 095

Společnost zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141273. Registrace ČNB jako Investiční  zprostředkovatel pod sp.  zn. Sp/2008/12057/570 a Pojistný agent s registračním číslem 201014PA