čen19

Jak čerpat peníze z portfolia v důchodu

Napsal // Jiří Houška Kategorie // O investování

VybiraniDuchod uvod

V Čechách se pomalu učíme, jak prostřednictvím investic dlouhodobě vybudovat dostatečný majetek, který nám zajistí potřebný příjem v důchodu. Málokdo má ale představu o tom, jak s uspořenými penězi v důchodu pracovat tak, aby nám nesly dostatečný pravidelný příjem a my se nemuseli bát, že dojdou. Vybírání peněz v průběhu penze a s tím související složení důchodového portfolia je stejně důležité, jako fáze akumulace v době aktivního života. Všechno se počítá – ze správných rozhodnutí můžete profitovat a ta špatná se vám vymstí

Jako nastávající důchodce potřebujeme mít naspořenou dostatečně vysokou částku tak, aby z ní vyplácená renta měla zásadní význam a nebyla to jen symbolická almužna. K dosažení tohoto cíle nám výrazně pomohou 2 činitele: dlouhá doba spoření (investování) a vysoký výnos. Převažující třídou aktiv v době akumulace proto zákonitě musí být akcie, přesněji diverzifikované portfolio akciových podílových fondů. Akcie mají historicky ze všech tříd aktiv zdaleka nejvyšší výnos, dokážou porazit inflaci a paradoxně jsou v dlouhém horizontu bezpečnější než dluhopisy. Jak to ale bude vypadat v důchodu?

Obecně mají lidé odcházející do důchodu 2 hlavní finanční cíle:

1. Pobírat co nejvyšší pravidelnou rentu, ideálně navyšovanou o inflaci,

2. Eliminovat možnost zůstat bez peněz, tj. nespotřebovat peníze příliš brzy.

Je zjevné, že oba cíle si vzájemně odporují. Čím více budu vybírat, tím dříve mi peníze dojdou. Naopak přílišná opatrnost při výběru vede k nízké vyplácené rentě a tím i nízké životní úrovni a nesplnění cíle číslo 1.

Akcie v důchodovém portfoliu

Pokud žijete s představou, že v důchodu nebudou mít kolísavé akcie ve vašem portfoliu co dělat, zamyslete se. Přeci nechcete utratit své celoživotní úspory první rok po odchodu do důchodu. Zřejmě chcete, aby vám vaše portfolio generovalo pravidelný příjem do konce života. Váš investiční horizont tedy nekončí dnem odchodu do důchodu, ale předpokládaným věkem dožití, což znamená uvažovat minimálně dalších 20 let.

Akcie do důchodového portfolia jednoduše patří. Jak vysokým poměrem by měly být zastoupeny je samozřejmě individuální, ale i zde by mělo platit pravidlo 75:25, tzn. minimálně 25% akcií u konzervativního klienta, maximálně pak 75% akcií u klienta dynamického.

VybiraniDuchod kolace

 

Překvapivé může být zjištění, že v posledních 90 letech by nám po valnou většinu času nejvyšší rentu přinesla varianta portfolia skládající se z 75% z akcií a 25% dluhopisů. Výjimkou jsou období, kdy by se počátek vyplácení renty shodoval s hlubokým a dlouhodobým poklesem akciových trhů. Tam by takové portfolio hned na počátku utrpělo velké ztráty, které by po čase nevykompenzoval ani opětovný růst, neboť hodnota portfolia po uskutečněných výběrech v době propadu by již byla příliš nízká a nemělo by co růst. Z grafu níže je však zřejmé, že takové období byly jen dvě a to pokud byste odcházeli do důchodu na konci 20. nebo 60. let.

VybiraniDuchod udrzitelne urovne

2 metody vybírání v důchodu

Podíváme li se ke zkušenějším sousedům do zahraničí, využívají se v praxi nejčastěji 2 metody výběrů:

1) částka ročního výběru se stanoví jako určité procento z původní hodnoty portfolia při odchodu do důchodu a ta se pak každý rok navyšuje o aktuální inflaci,

2) Výběr se naplánuje jako stanovené procento, které se každý rok vybírá z aktuální hodnoty portfolia.

Výhodou první metody je stabilní reálný příjem. Nevýhoda spočívá v riziku, že při kombinaci výrazných poklesů finančních trhů a vysoké inflace v počátečních letech penze, dojdou peníze příliš brzy. Toto riziko eliminuje druhý způsob vybírání peněz. Tady peníze nikdy nedojdou, stále „něco“ zůstává. Nevýhodou je ale kolísání výše renty, a ve většině případů dojde během delší doby k poklesu reálného příjmu. První metoda je proto využívána častěji a my se podíváme na to, jak ji používat správně.

Výběr fixní částky navyšovaný o inflaci

Pro zjednodušení použijeme důchodové portfolio „průměrně odvážného“ klienta. Složení portfolia bude v poměru 50 : 50 (akcie – dluhopisy/hotovost). Klient si stanoví roční částku, jako 5% z původní hodnoty portfolia, a tu bude každý rok navyšovat o aktuální inflaci. Tedy z 1 milionu korun, 50.000 Kč ročně. Při výběru se provede tzv. rebalancování portfolia, tzn. že po výběru bude opět poměr akcie/dluhopisy 50 : 50. V období od roku 1989 – 2010 by výběry (červené sloupce) a hodnota portfolia po výběrech (modrá křika) vypadaly následovně:

VybiraniDuchod 5procent fixinfl

 

Pokud bychom ale zkombinovali prudké poklesy akciových trhů v roce 1973 a 74 s vysokou inflací od roku 1989, pak by finanční cíle klienta v důchodu nebyly splněny – peníze by se spotřebovaly příliš brzy, což ukazuje obrázek níže.

VybiraniDuchod krize

 

Pravidla proti vyčerpání

Jak je vidět, v tomto případě popsaná strategie výběru nebyla úspěšná. Co s tím? Kupodivu stačí aplikovat logická a jednoduchá pravidla týkající se inflace:

1. Pokud je výnos portfolia v daném roce záporný, nenavyšuji výběr o inflaci.

2. Při inflaci vyšší než 6% za rok navyšuji rentu jen o 6%.

 Při použití uvedených 2 pravidel budou finanční cíle splněny i za extrémně nepříznivých podmínek (viz následující obrázek).

 VybiraniDuchod pravidla

Žít z úroků je nesplnitelný sen!

Je zřejmé, že akcie v portfoliu seniora mají nezastupitelnou roli pro svůj potenciál výnosu, diverzifikaci, jednoduše z logiky věci. Představa, že důchodové portfolio bude z poloviny nebo i více obsahovat akcie, se může někomu zdát velmi odvážná až riskantní. Běžnému klientovi je mnohem bližší varianta číslo 3 – že si peníze uloží na bezpečný účet v bance a bude žít z úroků. Výsledek takového rozhodnutí pak znázorňuje graf níže, kde klesala nejen reálná ale i nominální hodnota renty.

 VybiraniDuchod jen uroky

Lidé nevědí co chtějí, dokud jim to neukážete

Steve Jobs údajně kdysi prohlásil, že „lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ Tato myšlenka přesně vyjadřuje situaci u většiny lidí. Nemůžou sami vyžadovat něco, o čem nic nevědí, nebo mají jen mlhavé a velmi zkreslené představy. Moje poradenská zkušenost je taková, že původně „konzervativní“ klient, po vysvětlení základních principů investování a všech příležitostí i rizik s ním souvisejících, sám záměrně volí dynamičtější strategii. Je na nás poradcích, abychom klientům otevřeli oči a pomáhali jim plnit jejich dlouhodobé cíle prostřednictvím nových „odvážnějších“ řešení. Bez přehánění tak máme možnost výrazně ovlivnit finanční budoucnost našich klientů.